• News

  Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  Szanowny Użytkowniku,

  niniejszy dokument Polityki Prywatności ma na celu wskazanie zasad według, których są zbierane oraz przetwarzane Twoje dane osobowe. Znajdziesz w nim informacje jakie dane osobowe są pozyskiwane, w jakim zakresie, kto jest ich Administratorem oraz do kogo mogą one trafić.

  *

  Administratorem danych osobowych jest TakO Anna Garwolińska, ul. Zwoleńska 94e m 1, 04-761 Warszawa, NIP 5261060021, REGON 360517158.

  *

  Zanim przejdziesz do sedna tematu, warto abyś zapoznał się z uproszczonymi definicjami kilku pojęć:

  Administrator danych osobowych – w znaczeniu prawnym – podmiot decydujący o celach
  i środkach przetwarzania danych osobowych, dokonujący ich zbierania i przetwarzania, odpowiedzialny za właściwy pod względem prawnym przebieg tych procesów.

  Dane osobowe – wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni, chyba, że ustalenie tej tożsamości wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów, czasu bądź działań. W świetle niniejszego dokumentu są to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres do wysyłki, dane do faktury, data urodzin.

  Przetwarzanie danych osobowych – operacje na danych osobowych dokonywane
  w poszanowaniu prawa, pozyskiwane w konkretnych celach określonych w niniejszym dokumencie. Rozumie się przez to w szczególności ich zbieranie, przechowywanie
  i wykorzystywanie jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

  Użytkownik – osoba, która poprzez formularz zamieszczony na stronie agnieszkakaczorowska.pl, poprzez adres e-mail recepcja@dwbak.pl,  lub w jakikolwiek inny sposób przewidziany przez funkcjonalność serwisu internetowego nawiązała kontakt z Administratorem i za swoją wyrażoną zgodą powierzyła mu przetwarzanie swoich danych osobowych.

  Zgoda – wola Użytkownika wyrażona dobrowolnie w sposób jasny i konkretny, na zbieranie
  i przetwarzanie Jego danych osobowych, która to zgoda może być cofnięta w każdym czasie,
  a którą Administrator zobowiązuje się szanować poprzez zaprzestanie przetwarzania tych danych oraz ich usunięcie ze swojej bazy danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdym czasie.

  *

  Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane:

  – imię i nazwisko,

  – adres e-mail,

  – adres zamieszkania,

  – telefon kontaktowy,

  – adres do wysyłki,

  – dane do faktury,

  *

  Szanowny Użytkowniku, w każdej chwili możesz zapisać się na naszą listę mailingową
  i otrzymywać nasz newsletter, wystarczy podanie swojego adresu poczty elektronicznej.
  W każdym czasie możesz z jego otrzymywania zrezygnować, bez ponoszenia żadnych dodatkowych konsekwencji tej rezygnacji.

  *

  Dane osobowe Użytkownika zbierane są poprzez wpisanie wymaganych danych w odpowiedni formularz dostępny na stronie, a także poprzez wykorzystywanie plików Cookies do celów analitycznych i reklamowych.
  Czynności Administratora mają na celu umożliwienie lub ułatwienie dostarczenia i wykonania usług lub towarów zamówionych przez Użytkownika, prowadzenie działań marketingowo – sprzedażowych, w tym dostosowania oferty do Twoich indywidualnych potrzeb, a także optymalizacji systemu, tworzenia statystyk oraz dbania o jakość administrowania systemem.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zależy wyłącznie od Twojej wolnej woli. Zgoda ta musi jednak spełniać wymagania prawne, w szczególności spełniać wymóg zgody konkretnie i jasno wyrażonej. Nie uznajemy za zgodę dorozumiane wyrażenie woli. Zgoda jest jednak niezbędna jeśli szanowny Użytkowniku chcesz korzystać z naszego serwisu i dostępu do wszystkich jego funkcjonalności oraz korzystania z Usług.

  Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak
  różnić się w zależności od celu przetwarzania.

  *

  Dostęp do zebranych przez nas danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione.
  Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie podlegają sprzedaży.
  Twoje dane udostępniamy podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w określonych sytuacjach, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

  W takim przypadku będziemy wymagali od takich osób, firm, instytucji przestrzegania postanowień niniejszej Polityki, zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi lub produktu.

  Jako Użytkownik masz dostęp do swoich danych osobowych, możesz je poprawiać, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, wówczas szanując Twoją wolę, a także obowiązujące regulacje prawne Administrator zobowiązuje się do zaprzestania dokonywania przetwarzania Twoich danych osobowych, a także usunięcia ich z baz danych Administratora.

  *

  Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies, prosimy abyś nie odwiedzał naszego serwisu, a także nie udostępniał nam żadnych swoich danych.
  Użytkownicy serwisu obowiązani są zapoznać się z Polityką Prywatności oraz innymi dokumentami i przestrzegać zasad w nich wyrażonych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian Polityki Prywatności wynikających m.in. z potrzeby dostosowania jej treści do zmian legislacyjnych.

  *

  Użytkowniku, obowiązuje Cię aktualne brzmienie Polityki Prywatności.

  *

  Administrator oświadcza, że w trosce o bezpieczeństwo powierzanych mu danych osobowych, przestrzega obowiązujących wymogów prawnych oraz stosuje dostępne dla siebie technologie oraz sposoby na zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony danych osobowych.

  Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresemi e-mailowym recepcja@dwbak.pl lub osobą bezpośrednio zajmującą się Ochroną Danych Osobowych po adresem e-mailowym p.kaczorowski@dwbak.pl .

  Masz zawsze prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds., Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

   

  Drogi Użytkowniku, jeśli masz niedosyt informacji i chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu z nami. Natomiast jeśli masz głód wiedzy prawniczej, wówczas możesz go zaspokoić zapoznając się z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).