News

6 czerwca 2017

Agnieszka o swojej szkole tańca

5 maja 2017

Agnieszka Kaczorowska ambasadorką marki Peggy Sage

21 lutego 2017

Agnieszka Kaczorowska i Michał Malinowski trenują do TzG

1 lutego 2017

Łukasz Jakóbik z wizytą u Agnieszki

12 stycznia 2017

Agnieszka o butach Dance Naturals

Instagram @agakaczor

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w termienie 14 dni

___________________________
(data, miejsce)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
W TERMINIE 14 DNI
BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY

Ja, _____________________________________________________ (dane konsumenta) oświadczam, iż odstępuję od Umowy zawartej na odległość, dnia ____________________
z TakO Anna Garwolińska, ul. Zwoleńska 94e m 1, 04-761 Warszawa, NIP 5261060021, REGON 360517158, której przedmiotem był/ była ________________________________________. Jednocześnie żądam zwrotu pieniędzy uzyskanych w wyniku tej Umowy ________________________________________ (wybrać w jakiej formie – co do zasady zwrot następuje w taki sam sposób jak wcześniej nastąpiła płatność).

Jestem świadomy/ świadoma, że w razie uszczerbku wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a przekraczający zakres zwykłego zarządu, Sprzedawca może obciążyć mnie proporcjonalnymi do uszczerbku kosztami z tego tytułu (zgodnie z przepisami prawa).
podpis konsumenta
___________________________

 

 

Dokument został przygotowany przez kancelarię Senucci.com